Invånarverksamhet

Invånarverksamheten har varit synnerligen aktiv under bolagets hela verksamhetstid. Med hjälp av samarbetet utvecklar vi boendetjänsterna som bolaget erbjuder genom att ta invånarnas behov i beaktande. Invånarna har möjlighet att påverka i frågor som rör boende genom att delta i invånarmöten, som ordnas årligen, samt delta i boendekommitténs verksamhet.

Invånarmötet

Det högsta beslutande organet i samförvaltningen av hyreshus är invånarmötet, som väljer en invånarkommitté till att sköta förvaltningen. Invånarna sammankallas till möte minst en gång per år. Varje hyresbostad har en röst i invånarmötet och den kan användas av en person som fyllt 18 år och som bor permanent i bostaden. På invånarmötet kan alla 18 år fyllda och permanent boende i huset väljas.

Invånarmötets uppgifter

  • Rätt att välja en invånarkommitté för 1-2 år till att sköta invånarnas uppgifter i samförvaltningen. Istället för invånarkommitté kan invånarmötet även välja en förtroendeman för ett år åt gången.
  • Rätt att föreslå frivilliga till styrelsen i bolaget som äger deras hus.

Invånarkommittén

Invånarkommittén väljs för 1-2 år åt gången. Invånarkommitténs uppgift är bl.a. att besluta om:

  • hobby- och klubbrummets användning
  • talkoarbete
  • klubb- eller motsvarande verksamhet
  • andra ärenden som överlämnats till invånarkommittén för beslut

Invånarrepresentanter i bolagets styrelse

När styrelsen i Pikipruukki Fastighets Ab väljs, måste minst en av invånarmötets föreslagna representanter ingå. Valet sker på invånarkommittéernas gemensamma möte. Invånarrepresentanten har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medlemmar i styrelsen.