Uppsägning

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs.

Uppsägningen kan göras på vårt kontor, genom att underskriva en färdigt ifylld uppsägningsblankett eller genom att noggrant fylla i vidstående uppsägningsblankett och komma in med den till vårt kontor eller leverera via post, fax eller skannad e-post bilaga.

Man kan även göra en fritt formulerad uppsägning. En fritt formulerad uppsägning skall till innehållet likna vidstående formulär och den skall levereras underskriven på något av ovannämnda sätt.

Observera att datumet på poststämpeln eller datumet på mottaget fax bör vara daterat inom uppsägningsmånaden.

Ifall du gör en fritt formulerad uppsägning, kommer väl du ihåg att sätta ut ditt telefonnummer, på vilket vi kan nå dig vid behov.