Ordningsstadgar

Avsikten med dessa ordningsstadgar är att säkerställa invånarnas boendetrivsel. Invånarna samt deras gäster bör ta hänsyn till husets samtliga invånare. Invånarna ska alltså se till att även gäster följer stadgarna. Invånarna är även förpliktade av bestämmelserna i hyreskontraktet, invånarguiden, stadens ordningsstadgar, samt allmänna lagar och förordningar.

Gemensamma utrymmen

Ytterdörrarna hålls låsta kl. 21.00–6.00, ifall invånarkommittén inte beslutit andra tider. Då ytterdörrarna är låsta bör den som passerar se till att de åter låses. Detsamma gäller dörrarna till förråd, bastu och tvättstuga samt andra gemensamma utrymmen.

Oväsen är inte tillåtet i de gemensamma utrymmena. Tobaksrökning samt onödig vistelse i dessa utrymmen är förbjuden. Vid användning av de gemensamma utrymmena och uteområdena skall snygghet och god ordning vidbehållas. Detta gäller även gårdens konstruktioner och planteringar. Av brandsäkerhetsskäl ska föremål endast förvaras i utrymmen reserverade för detta. Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar och andra uteredskap i trapphus eller loftgångar.

Brandsäkerhetsbestämmelserna bör följas vid förvaring av brandfarliga ämnen.

Fel och brister observerade i bostaden eller fastigheten, på gårdsområdet eller i allmänna utrymmen, bör meddelas till hyresvärden. 

Bastu-, tvättstuge- och torkutrymmen

Turer för bastu-utrymmet, tvättstugan och torkrummet reserveras genom att anteckna bostadens nummer på reserveringslistan. Även eventuella annulleringar bör antecknas. Utrymmen kan endast användas på egen reserverad tur. Man kan inte använda utrymmet på tider bokade av andra. Då turen är använd, får bokningen inte tas bort från listan. Ifall bokad tur inte tas i användning inom 15 min från dess början, blir turen ledig för andra invånare att använda. Utrymmet måste städas efter användning. 

Tvätt av mattor i tvättmaskin är endast tillåtet i skilda maskiner ämnade för detta och att tvätta mattor på golvet är endast tillåtet ifall utrymmet har golvbrunn. Och då får tvätten inte skada maskiner, möbler, ytor eller vara till förfång för andra som använder utrymmet. Matta som rinner, får inte föras till torkrummet och torkandet får inte orsaka annan skada heller. 

Lägenheter 

Ta väl hand om din bostad. Invånarna är skyldiga att meddela om vattenläckage eller andra defekter i bostaden. Det är förbjudet att i avloppen kasta avfall som kan täppa till eller skada rören. Man får inte vädra ut i trapphuset. Man får inte utföra ändringsarbeten i bostaden utan fastighetsägarens tillstånd. 

Tystnad

Det är förbjudet att störa grannarna. I synnerhet kl. 22.00-06.00 bör man undvika högt ljud, men även annars skall man undvika ljud som stör grannarna. Invånarna ansvarar även för sina gäster.  

Låsning

Låsbyten, säkerhetslås och nycklars tilläggsbeställningar endast med hyresvärdens tillåtelse. 

Avfallshantering

Avfall nämnda i invånarguiden förs till avfallskärlen ändamålsenligt förpackade. Sortera avfallet enligt instruktionerna. Återvinning av användbara föremål och en korrekt avfallssortering är till allas fördel. Borttransportering av problemavfall och stora mängder brännbart avfall bör var och en sköta själv.

Sällskapsdjur *

Sällskapsdjur ska hållas kopplade utanför bostaden. Detta gäller både hundar och katter. Sällskapsdjur får inte störa husets invånare och inte smutsa ner byggnader eller gårdsområden. Det är förbjudet att rasta djuren på och kring platser som reserverats för barnen. Det är förbjudet att mata djur på balkongen eller på gården.

Hundkoja eller- hage kan endast läggas på egen gård, gård som hör till den egna bostaden och ingen annan har tillträde till. Hundkojan skall finnas innanför staket. Möjliga konstruktioner skall alltid godkännas av hyresvärden. Hunden får ej lämnas i kojan eller hagen oövervakad. 

Skadedjur

Ifall du i din bostad eller i fastighetens andra utrymmen upptäcker skadedjur (kackerlackor, vägglöss, råttor mfl.), ta omedelbart kontakt med hyresvärden så att vi kan inta nödvändiga åtgärder. Anvisningar gällande skadedjursbekämpning måste följas noggrant. 

Trampoliner och barnens lekar

Det är tillåtet att leka endast på platser avsedda för lek. Parkeringar, grannarnas terrasser och gemensamma utrymmen, såsom trapphusen är inga lekplatser. Det är förbjudet att spela fotboll på fastighetsområdet.

Den gemensamma gården är en allmän lekplats och av säkerhetsskäl saknar invånarna rätt att sätta ut trampoliner på gården. Kraven på säkerhet och struktur är mindre strikta för sådana redskap än för lekplatsredskap som är avsedda för allmänt bruk. 

Parkering

Parkering av fordon är tillåten endast på därtill reserverade platser. Det är inte tillåtet att parkera på räddningsväg. Det är förbjudet att köra fordon på gårdsvägar och gångar förutom nödvändiga utrycks- och servicefordon samt korta (5-10 min) parkeringar för att t.ex. avlasta butiksvaror eller flyttlass. Tomgång är förbjudet. 

Man får inte förvara fordon tagna ur bruk på gårdar och parkeringar. Bilens besittare står för kostnader orsakade av borttransportering. Värmestolpens lock skall alltid vara stängda och man får  inte lämna elsladdar att hänga från stolparna. Stolparna är endast till för användning av motorvärmare och användning av kupévärmare är förbjudet.

Balkonger

Det är förbjudet att damma mattor på balkongerna. Vädring av bruks- och sängkläder samt tork av småtvätt är tillåten endast innanför balkongräcket. Balkongerna bör rengöras så att vatten eller skräp inte faller ner.

Grillning samt ljus och annan eld

Det är förbjudet att göra upp eld och tillreda mat på kol- eller gasgrill på balkongen eller terrassen, men väl övervägd användning av elgrill är tillåten. När du grillar (på balkongen eller på gården) bör du minnas att du inte får störa någon med os eller oväsen. 

Av brandsäkerhetsskäl får man på balkonger, terrasser och loftgångar endast använda led-ljus. Marschaller får ej användas inne, på balkonger eller under andra tak. 

Rökning **

Man får ej vara till förfång för grannarna då man röker i bostaden, på balkonger eller terrasser. Det är förbjudet att kasta fimpar från balkonger eller på gårdsområdet. Tobakslagen förbjuder att röka i alla fastighetens allmänna utrymmen. 

Antenner

Installering av extra antenner, t.ex. parabolantenner, kräver tillstånd av hyresvärden.

Flyttanmälan

Meddela alltid hyresvärden om in- eller utflytt. Enligt hyreskontraktet har bostadens innehavare skyldigheten att informera om invånarförändringar även under boende tiden. 

Kränkning av stadgarna

Kränkning av stadgarna kan leda till ersättningsskyldighet, samt uppsägning av hyreskontraktet.

 

Ordningsstadgarna gäller tillämpade alla bolagets fastigheter. 

 
* I fastigheten Stationsgatan 43 är det inte tillåtet att hålla husdjur

** I fastigheten Stationsgatan 43, Skolhusgatan 19, Kyrkoesplanaden 32, Fabriksgatan 3 och Andvägen 12 är det inte tillåtet att röka.